top of page

Serveis

Arquitectura

Projectes d'Edificació

Obra nova i rehabilitació

Redacció de projectes bàsics i executius complerts (equipaments, habitatges, comercial, indústria, oficines, etc…)

Redacció de projectes Ecodissenyats

Direcció de les obres d’edificació

Projectes d’interiorisme

Estudis de viabilitat

Edificis intel·ligents

Projectes de reforma i rehabilitació

Projectes de reparació (façanes, cobertes, aluminosi, carbonatacions, etc…)

Projectes de canvi d’ús

Projectes d’intervenció en el Patrimoni arquitectònic

Diagnosi d’edificis existents (estructural i constructiva)

Rehabilitació energètica d’edificis (passiva i activa)

 

​Estructures

Disseny i càlcul d’estructures de qualsevol tipologia i complexitat

De formigó (armat, pre-fabricat i pretesat), acer, fusta, vidre, alumini, pedra, totxo, fibra de carboni, mixtes, etc…

Suport en direcció d’obres en fase d’estructures

Desenvolupament de processos de posada en obra

Estudi d’alternatives en estructures, fonaments i elements constructius

Càlcul sísmic

Projectes de reforç estructural

Projectes de recalçat i reparació de fonaments

Intervenció en el patrimoni arquitectònic

 

Arquitectura Tècnica

Direcció i execució de les obres

Estudis de seguretat i salut

Coordinació de seguretat i salut

Amidaments, pressupostos i plecs de condicions per projectes executius

Redacció del pla de control de qualitat d’acord amb CTE

Seguiment en obra del pla de control de qualitat d’acord amb la CTE

Anàlisis comparatiu de pressupostos

Desenvolupament de processos de posada en obra

Assistència a la redacció de plans de seguretat

Redacció i seguiment del plà de gestió de residus

Redacció dels annexos de línies d’actuació ambiental

Project Manager
Interiorisme

Franquícies

Estudis de viabilitat, redacció de projectes, assessorament i gestió integral, per a creació de franquícies. Estudi de nova imatge per les franquícies ja en funcionament, adaptació a les noves normatives, assessorament i estudi de mercat de les novetats més innovadores implantades en el sector.

 

Contract

Interiorisme Hoteler i Comercial.

Especialistes en projectes de decoració, modernització i canvi d'imatge d'Hotels. Gestió de projectes per decoració d'hotels, basada en la recerca de solucions d'equilibri entre les diferents possibilitats estètiques i  funcionals per Hotels. Moblament, il·luminació, solucions tèxtils, revestiments, etc….Tot el necessari per decorar un ambient de confort i calidesa pel seu hotel. 

 

Oficines

Disseny d'oficines, aplicació del Contract també per a oficines, per tal de donar un millor servei a millor preu.

 

Lifestyle Management

Servei per proporcionar solucions, assessorament i assistència personalitzada a la problemàtica de la manca de temps per ocupar-se de tots els assumptes. Aquests serveis abarquen àmbits tals com ajudar a trobar la casa ideal tant a nivell nacional com internacional, gestionant de forma independent l'habitatge que més els convingui segons els seus gustos i necessitats, al marge d'interessos especuladors i immobiliaris. Visualitzar si és factible el programa de necessitats del client dins de l'àmbit seleccionat.

 

Design Managers Assistance.

Cooperació estratègica entre l'empresa especialista en Disseny i Interiorisme Integral i els inversors o la propietat de l'establiment. Els nostres serveis es basen en un principi fonamental, una bona gestió del concepte de disseny i equipament, perquè els projectes es maximitzin en el valor final que se li ofereix al client i en la rendibilitat de la inversió.

Dins de Design Management Assistance, un aspecte crític que cal saber gestionar, és la creativitat base del desenvolupament del projecte, que ha d'anar unida inexorablement a l'optimització de costos i la rendibilitat del projecte.

Des de la nostra empresa optimitzem tots els aspectes del projecte. Amb anàlisi pressupostaris, plantejaments innovadors en producte, servei, gestió i compres. Facilitant i fent més rendible la selecció de proveïdors i contractació de serveis per part dels inversors.

La manca d'informació per part dels inversors, fa que en la majoria dels casos no coneguin totes les possibilitats disponibles al mercat en gestió de productes i compres el que produirà un cost afegit al projecte bastant important que d'altra manera podrien estalviar.

Project management

Gestió de projectes Construction management - Coordinació empreses contratistes.

 

Project monitoring

Gestió i control extern de projectes.

 

Cost management

Cost surveyor | Control de costos.

 

Design management

Getió equips de disseny.

 

Facility Management

Gestió de manteniment edificis.

 

Due dilligence

Auditoria de projectes i negocis relacionats.

Altres Serveis

Tramitació de llicéncies ambientals

 

Assessorament en l’obtenció d’ajuds i subvencions

 

Redacció de plans parcials i especials

 

Projectes d’espai urbà i paisatgisme

 

Projectes d’urbanització

 

Desenvolupament de sistemes constructius industrialitzats (sistemes integrals, elements estructurals, façanes…)

bottom of page